Thai English

อัลบั้มภาพ

เตรียมความพร้อมร่วมกับจังหวัดเจ้าภาพ

ได้รับเกียรติจาก นายราชันย์ ทิพเนตร ผอ.โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกรีฑาสูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 พ.ศ.2563 จ.สุพรรณบุรี